รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.6 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ  
5.42
ร้อยละ
ซ่อน/แสดง
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม x 100

9

ซ่อน/แสดง

 ร้อยละ70
 ร้อยละ75
 ร้อยละ80
 ร้อยละ85
 ร้อยละ90

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 100 100 100
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100 100 100 88.89 88.89 100
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.6-3 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี2561    
- 2.1.6-4 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562    
- 2.1.6-5 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานพิธีนมัสการพระธาตุนาดูนและวันมาฆบูชา    
- 2.1.6- 6 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 2.1.6-7 ภาพประกอบการเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 2.1.6-8 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา    
- 2.1.6-9 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา    
- 2.1.6-10 ภาพประกอบการเข้าร่วมงานวันเข้าพรรษา    
- 2.1.6-1 โครงสร้างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562    
- 2.1.6-2 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม