รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.5 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพของผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงปริมาณ  
5.42
คะแนน
ซ่อน/แสดง
- นายฉัตริน ศรีทองคำ
- นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

 ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.05 คะแนน
 ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.10 คะแนน
 ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 คะแนน
 ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.20 คะแนน
 ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.25 คะแนน

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.31 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.5-1 แผนการดำเนินงานบริการ ปี2562 บทที่ 4 หน้า18    
- 2.1.5-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 วาระ4.5 หน้า 11    
- 2.1.5-4 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน และตัวอย่างแบบประเมิน    
- 2.1.5-5 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562 หน้า ก    
- 2.1.5-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 4.3 หน้า 8    
- 2.1.5-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 4.3 หน้า 14