รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.4 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงปริมาณ  
5.42
จำนวน
ซ่อน/แสดง
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง

 -
 -
 -
 -
 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ผลงาน

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - - n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 1 3 3 3 3
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.4-1-6 บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคการเป็นพิธีกร    
- 2.1.4-1-5 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสรุปผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการ SIPOC Model    
- 2.1.4-1-4 บันทึกข้อความ ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยหลักการ SIPOC Model ครั้งที่ 3    
- 2.1.4-1-3 สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยหลักการ SIPOC Model ครั้งที่ 2    
- 2.1.4 -1-1 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยหลักการ SIPOC Model    
- 2.1.4-1-2 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยหลักการ SIPOC Model 1-2562    
- 2.1.4-1-7 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเป็นพิธีกร    
- 2.1.4-1-8 ลิงค์ข้อมูลระบบการจัดทำคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร    
- กิจกรรมเพื่อ่นช่วยเพื่อน