รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.3 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เชิงปริมาณ  
5.42
ร้อยละ
ซ่อน/แสดง
- นางสาวจันทิมา จันทรพร
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี x 100

21

ซ่อน/แสดง

 ร้อยละ 75
 ร้อยละ 80
 ร้อยละ 85
 ร้อยละ 90
 ร้อยละ 95

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
23.81 95.24 95.24
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.3-1-10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 20    
- 2.1.3-1-9 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี    
- 2.1.3-1-8 รายงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mini_UKM) ครั้งที่ 20    
- 2.1.3-1-6 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ    
- 2.1.3-1-7 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ    
- 2.1.3-1-5 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน.    
- 2.1.3-1-4 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน    
- 2.1.3-1-3 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งแบบกำกับติดตามการกำหนดประเด็นความรู้ โครงการและกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561    
- 2.1.3-1-1 บันทึกข้อความขอเลื่อนการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561    
- 2.1.3 -1-2 บันทึกข้อความ ขอเรียนเชิญประชุมกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561    
- 2.1.3-1-11 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 211    
- 2.1.3-1 ผลประเมินตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5 KM ระดับคณะ