รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.2 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน
เชิงปริมาณ  
5.42
ร้อยละ
ซ่อน/แสดง
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง
จำนวนหลักสูตรที่มีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 3.01 คะแนน x 100

181

ซ่อน/แสดง

 ร้อยละ 84.00
 ร้อยละ 85.50
 ร้อยละ 87.00
 ร้อยละ 88.50
 ร้อยละ 90.00

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
33.15 33.15
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33.15 50.83 50.83 50.83 91.16 91.71
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.2-1-1 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน    
- 2.1.2-1-2 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 9 เดือน    
- 2.1.2-1-3 หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 3.01    
- 2.1.2-1-4 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561