รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.1 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน
เชิงปริมาณ  
5.42
ร้อยละ
ซ่อน/แสดง
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ไฟล์อธิบายตัวชี้วัด
ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะมีผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน x 100

21

ซ่อน/แสดง

 ร้อยละ 57
 ร้อยละ 61
 ร้อยละ 66
 ร้อยละ 71
 ร้อยละ 76

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
90.48 90.48
Chart.
ซ่อน/แสดง

- 2.1.1-1 ปฏิทินการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2561    
- 2.1.1-2 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 5.1.2