รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.3 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณะ/หน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 4.25
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
3.33
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นางสาวสมสมัย บุญทศ
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน
4 ) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
5 ) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัด(มมส) 5.1.2 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6 ) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด(มมส) 5.1.2 ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 4 4 4 6
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
- 1.1.3-1(1)-2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561    
- 1.3-1(1)-1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.3-1(2)-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1    
- 1.1.3-1(2)-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2    
- 1.1.3-1(2)-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3    
- 1.1.3-1(2)-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1    
- 1.1.3-1(2)-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2    
- 1.1.3-1(2)-6 รายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561    
- 1.1.3-1(2)-7 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561    
3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือคณะ/หน่วยงาน
- 1.1.2-3(3)-2 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.3-2(3)-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.3-3(3)-3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)    
4) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
- 1.1.3-3(4)-1 มติคณะกรรมการบริหารในการพิจารณารายงานผล IQA และ Improvement plan รอบ 6 เดือน    
- 1.1.3-3(4)-2 บันทึกส่งวาระสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณารายงานผล IQA และ Improvement plan รอบ 6 เดือน    
- 1.1.3-3(4)-3 มติคณะกรรมการบริหารในการพิจารณารายงานผล IQA และ Improvement plan รอบ 9 เดือน    
- 1.1.3-3(4)-4 มติสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณารายงานผล IQA และ Improvement plan รอบ 9 เดือน    
- 1.1.3-3(4)-5 รายชื่อคณะที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)    
- 1.1.3-3(4)-6 สรุปการลงพื้นที่คณะเพื่อเก็บข้อมูล    
- 1.1.3-3(4)-7 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (31 ม.ค. 62)    
- 1.1.3-3(4)-8 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัด(มมส) 5.1.2 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.1.3-4(5)-1 ข้อมูลแสดงการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.1.2 จากระบบ KPI    
6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด(มมส) 5.1.2 ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะ/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
- 1.1.3-5(6)-1 หลักฐานการส่งข้อมูลกองแผนงาน