รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.1 / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
3.34
ระดับความสำเร็จ
ซ่อน/แสดง
- นางสาววรินธร ไชยปัดชา
- นางสางพนมพร ปัจจวงษ์
ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบโดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือคณะ/หลักสูตร
4 ) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
5 ) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6 ) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 4 5 6
Chart.
ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
- 1.1.1-1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 321/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562    
- 1.1.1-1-2 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3552/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561    
- 1.1.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ    
- 1.1.1-4-8 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548    
- 1.1.1-6-2 รายงานผล ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 3.01    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบโดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1    
- 1.1.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561    
- 1.1.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561    
- 1.1.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2561    
- 1.1.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561    
3) มีระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือคณะ/หลักสูตร
- 1.1.1-3-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
- 1.1.1-3-2 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.1-3-3 บันทึกข้อความ ศธ 0530.27/ว78 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562    
- 1.1.1-3-4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561    
- 1.1.1-3-5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561    
- 1.1.1-3-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์    
- 1.1.1-3-7 โครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”    
4) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
- 1.1.1-4-14 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome – based Education : OBE)    
- 1.1.1-4-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.1-4-10 มคอ.7 (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)    
- 1.1.1-4-11 มคอ.7 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)    
- 1.1.1-4-12 มคอ.7 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)    
- 1.1.1-4-13 มคอ.7 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)    
- 1.1.1-4-15 รายงานสรุปโครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”    
- 1.1.1-4-16 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน    
- 1.1.1-4-17 รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)    
- 1.1.1-4-18 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 9เดือน    
- 1.1.1-4-19 รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หน้าที่ 84-103    
- 1.1.1-4-2 แบบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)    
- 1.1.1-4-3 แบบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 6 เดือน    
- 1.1.1-4-4 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548    
- 1.1.1-4-5 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558    
- 1.1.1-4-6 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548    
- 1.1.1-4-7 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาโท สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558    
- 1.1.1-4-9 แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558    
5) มีการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.1.1-5-1 มีการรายงาน ตัวชี้วัด (มมส)1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน    
- 1.1.1-5-2 ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1 ซึ่งเป็นผลประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
- 1.1.1-6-1 บันทึกข้อความส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด (มมส) 1.1.1    
- 1.1.1-6-2 ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนน 3.01 ขึ้นไป    
- 1.1.1-6-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561